logo logo logo

Privacy Policy

SSCVL, gevestigd aan de Dorpsstraat 28, 6741 AL Lunteren, gemeente Ede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

 
Stichting Sociaal Cultureel Vormingswerk Lunteren
 
Dorpshuis Het Westhoffhuis
Dorpsstraat 28 
6741 AL Lunteren, gemeente Ede 
0318-482992 
 
Buurtcentrum De Schakel
Schaepmanstraat 58
6741 VW Lunteren, gemeente Ede
0318-482485
 
Stichting Sociaal Cultureel Vormingswerk Lunteren (SSCVL) kent geen specifieke Functionaris Gegevensbescherming. Gezien de omvang van de stichting en de aard van de kernactiviteiten is dit niet vereist.
Vragen, verzoeken of opmerkingen over deze verklaring en/of het privacy beleid kunnen worden gericht aan het bestuur van de stichting, bereikbaar per mail via: info@sscvl.nl
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
SSCVL verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten of
werkzaam bent als vrijwilliger of werknemer en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt of verstrekt hebt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam, voorletters
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Functie
- Foto’s en/of videobeelden
- BSN-nummer (kopie identiteitsbewijs uitsluitend voor vrijwilligers-werknemers)
- Kopie Rijbewijs (uitsluitend voor vrijwilligers De Zorgbus)
- Bankrekeningnummer
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en/of telefonisch
- Gegevens over jouw activiteiten, vermeld op onze website
- Contactgegevens van leveranciers en belanghebbenden
 
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Het kan voorkomen dat op de website van de Stichting of op de Facebookpagina van de Stichting foto’s geplaatst worden van activiteiten in of bij Dorphuis Het Westhoffhuis en/of Buurtcentrum De Schakel. Deelnemers en vrijwilligers worden geacht hiervan op de hoogte te zijn en hiermee akkoord te gaan als zij deelnemen. Het kan hier ook kinderen betreffen die jonger dan 16 jaar zijn. Hiervoor geldt dat wanneer betrokkene, ouder of voogd hiertegen bezwaar aantekenen, dat SSCVL de betreffende afbeelding van de website zal verwijderen.
Het bezwaar kan worden gemeld via het e-mailadres: info@sscvl.nl
 
 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 SSCVL verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van jouw betaling (w.o. vrijwilligersvergoeding, salaris)
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en activiteiten
 • SSCVL verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Veiligheidsredenen, te denken valt aan beveiligingscamera’s in en rondom het Dorpshuis.
 
 

De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op een van de grondslagen die wettelijk zijn bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming

 • De verwerking van de persoonsgegevens van de vrijwilligers van de stichting is gebaseerd op hun toestemming. Voor werknemers van de stichting is de grondslag gebaseerd op de uitvoering van een overeenkomst.
 • De verwerking van persoonsgegevens met personen of partijen met wie een contract is aangegaan, zoals huurders, leveranciers, is eveneens gebaseerd op de uitvoering van een overeenkomst.
 
 

Geen geautomatiseerde besluitvorming

SSCVL neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SSCVL) tussen zit.
SSCVL gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
 • Windows en Microsoft Office
 • Xantion / ICTuitdekraan (cloudomgeving)
 • Website: www.sscvl.nl
 • E-mail
 • Whatsapp
De stichting kent een register van verwerkingsactiviteiten voor de persoonsregistraties. Dit met het oog op de verantwoordingsplicht die de stichting kent ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens. SSCVL bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
 
 

Meldingsprocedures

Het is ons beleid om kennisgevingen, ongeacht of dergelijke kennisgevingen wettelijk vereist zijn of bedrijf gerelateerde doeleinden betreffen, aan te bieden via e-mailkennisgevingen, schriftelijke of papieren kennisgevingen, of door middel van opvallende plaatsing op onze website, e.e.a. naar goeddunken van het bestuur van SSCVL. We behouden ons het recht voor om de vorm en middelen te bepalen om jou kennisgevingen te verstrekken, tenzij dat jij je afmeldt voor bepaalde wijzen van kennisgeving.
 
 

Wijzigingen in ons privacy beleid

 Als wij ons privacy beleid en onze procedures wijzigen, zullen we die wijzigingen op onze website publiceren om je ervan bewust te houden welke informatie we verzamelen, hoe we het gebruiken en onder welke omstandigheden we het kunnen vrijgeven. Wijzigingen zijn van kracht wanneer ze op de website zijn geplaatst.
Als je vragen hebt over dit privacy beleid, de praktijken van deze site of je omgang met deze website, neem dan contact met ons op, schriftelijk, telefonisch of stuur een mail naar: info@sscvl.nl
 
 

Delen van persoonsgegevens met derden

SSCVL verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. SSCVL blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 
 

Links naar andere websites

 Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken die worden gebruikt door websites die zijn gelinkt aan de website van SSCVL, noch voor de informatie of content die hierin is opgenomen. Houd er rekening mee dat wanneer je een link gebruikt om via onze website naar een andere website te gaan, ons privacy beleid niet langer van kracht is. Het browsen en interactie op een andere website, inclusief die met een link op onze website, is onderworpen aan de eigen regels en het beleid van die website.
 
 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SSCVL gebruikt alleen technische en functionele cookies. Voorts analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je eigen internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
 
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.
Verder heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om jouw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: info@sscvl.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, dit is de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar zeker binnen vier weken, op jouw verzoek .
 
SSCVL wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij
de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
 
 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SSCVL neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het bestuur van de stichting via: info@sscvl.nl
 
 

Inbreuk op beveiliging van persoonlijke informatie (datalekken)

 In het geval dat persoonlijke informatie in gevaar wordt gebracht als gevolg van een inbreuk op de beveiliging, zal het bestuur van SSCVL, tenminste als er een hoog risico is voor de betrokkenen, onmiddellijk deze personen op de hoogte (laten) brengen van wie persoonlijke informatie is aangetast.
Tevens zal het bestuur de Autoriteit Persoonsgegevens onmiddellijk op de hoogte stellen van datalekken, met uitzondering van die gevallen waarin het onwaarschijnlijk is dat de inbreuk een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van betrokken personen.
De datalekken worden gedocumenteerd in een datalekkenoverzicht.
 
 
Lunteren, 25 mei 2018
 
 
Namens het bestuur van Stichting Sociaal Cultureel Vormingswerk Lunteren.
 
Henk Hooijer
SSCVL